Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2548
  • วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนากลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่บนฐานทางสังคม บ้านเขาสวนหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 3 0 0
  2020 การเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการของการวางแผนการผลิตและการจัดตารางเวลาสำหรับโครงข่ายโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2016 แบบจำลองการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับโซ่อุปทานลองกอง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2014 การพัฒนาระบบการเก็บและจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 โครงการสนับสนุนซอฟแวร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 7 7 0 0
  2015 ระบบโปรเเกรมตรวจติดตามสภาพอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์หมุนของโรงไฟฟ้าเเม่เมาะด้วยระบบอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าเเม่เมาะ 1 2 0 0
  2013 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ AEC หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2012 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับสับปะรดพันธุ์ควีน หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0
  2012 แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 0 0
  2012 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0
  2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติสก์ของเงาะในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0