แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 344-354
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย