ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

column generationCrop ChoiceDecision-makingDesign of Experiment (DOE)Development of Logisticdynamic programmingEconomics Analysis and EvaluationEdPEx.Efficient Incrementequation modelingFactor AnalysisFeasibility StudyField Accessibilityfine-tuningGenetic algorithmgiant freshwater prawnsharvesting and production planningimage augmentationInbound logisticsInbound logistics managementindustrial engineeringIndustrial EstateInventory ControlLeanLean Six Sigma and Lean AutomationLettuceline balancingLogistic RegressionLogisticsLogistics Phetchaburi PineappleLogistics and Supply ChainLogistics CostsMachine SchedulingManaging the receiving process and raw mmarine shrimp farmingmaritime transportationmathematical programmaximum problem sizemixed integer linear programmingMixed-integer Linear Programmingmixed-integer linear programmingMotorcycle headlightMulti-Criteria Decision Analysismulti-objective optimisationMulti-objective OptimizationNapier Grassnetwork inventoryoperations researchoptimizationOptimization network , operations researchpersonnel schedulingPrincipal Component Analysisproduction planningQuality AssuranceQuality Control and Inspection with Machine LearningResearch expenditureResearch impact assessmentRiceRisk assessmentsafety assessmentSCNsimulationSimultaneousSix Sigma ToolSpecial Economic ZoneStatistical Data Science and AnalyticsStatistical Stepwise SelectionStochastic programmingSugarcanesupply chain managementsupply chain networkTangerinetransfer learningTransportationTuna canned industryการจัดการโซ่อุปทานการวางแผนการผลิตการวางแผนการเพาะปลูกการวิจัยดำเนินงานกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโซ่อุปทานแบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มผักกาดหอมมะพร้าวน้ำหอมเมตะฮิวริสติกส์ระบบการขนถ่ายวัสดุระบบรางร้านค้าปลีกขนาดเล็กลองกองโลจิสติกส์โลจิสติกส์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาคเศรษฐศาสตร์ส้มเขียวหวานสับปะรดพันธุ์ควีนสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีห่วงโซ่อุปทานการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรอาเซียนอุตสาหกรรมเกษตร

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 79 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)