ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Logisticsmixed integer linear programmingOptimizationOptimization network , operations researchPersonnel schedulingproduction planningQuality AssuranceQuality Control and Inspection with Machine LearningResearch expenditureResearch impact assessmentRiceRisk assessmentsafety assessmentsimulationSimultaneousSix Sigma ToolSpecial Economic ZoneStatistical Data Science and AnalyticsStochastic programmingSugarcaneSupply chain managementTangerineTransportationWarehouse Managementwork improvementกระชายดำการขนส่งการขนส่งน้าแข็งการขนส่งส้มเขียวหวานการจัดการกระบวนการรับและการจำแนกวัตถุดิบการจัดการโซ่อุปทานการจัดการที่เหมาะสมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการจัดการวัสดุคงคลังการจัดตารางการใช้ห้องเรียนการจัดตารางการผลิตการจัดอันดับนักวิจัยการจำลองสถานการณ์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์การติดตามงานวิจัยการบริหารคลังสินค้าและการกระจายชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยการวางผังโรงงานการวางแผนการผลิตการวางแผนการเพาะปลูกการวางแผนการเพาะปลูกรวมการวางแผนการและการจัดตารางการผลิตการวางแผนและควบคุมการผลิตการวิเคราะห์ปัจจัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยการวิจัยดำเนินงานการศึกษาการทำงานการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของงานประกันคุณภาพการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดการหาคำตอบด้วยวิธีเมตะฮิวริสติกส์การออกแบบผังโรงงานการออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเกษตรอินทรีย์ขนส่งทางน้ำขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษความเสี่ยงคำสำคัญ (Keyword) : การศึกษาการทำงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยจุดผ่านแดนโซ่อุปทานโซ่อุปทานอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปต้นทุนการขนส่งต้นทุนโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมแบบจำลองกำหนดการจำนวนเต็มผสมแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มแบบจำลองจำนวนเต็มผสมแบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มแบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนการผลิตแบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็มผสมประเมินความเสี่ยงปลาทูน่าปลาสวยงามผักกาดหอมภาระการทำความเย็นมะพร้าวน้ำหอมเมตะฮิวริสติกส์ระบบการขนถ่ายวัสดุลองกองโลจิสติกส์โลจิสติกส์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาคส้มเขียวหวานสับปะรดพันธุ์ควีนสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีห่วงโซ่อุปทานการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรอาเซียนอุตสาหกรรมเกษตร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)