แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Mixed Integer Linear Programming Model for the Optimal Production Planning in Tangerine Supply Chain", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 1001-1011
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Mixed Integer Linear Programming Model for the Optimal Production Planning in Tangerine Supply Chain", 6th Asian Simulation and Modeling Conference (ASIMMOD 2015), 22 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย