การจัดการโลจิสติกส์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ AEC

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 209-221
Publish Year National Conference 1
2015 exวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, inดร.อณจ ชัยมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวิณ สุวแข, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์สำหรับการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558, 25 - 27 มีนาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย