การเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการของการวางแผนการผลิตและการจัดตารางเวลาสำหรับโครงข่ายโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน