โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 2 0 0
2022 เครื่องผลิตภาชนะใบไม้เพื่อการผลิตระดับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสายการประกอบ Model ไฟ LID และไฟท้ายรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 0 0 0 0
2016 แบบจำลองการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับโซ่อุปทานลองกอง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2015 โครงการสังเคราะห์การประกันคุณภาพของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ปี 2558 หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. 0 1 0 0
2014 โครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (แม่เมาะ) (ปี 2556) หัวหน้าโครงการ ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำเเพงเเสน 0 0 0 0
2014 โครงการสนับสนุนซอฟแวร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
2012 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของงานประกันคุณภาพ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำเเพงเเสน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 8 7 0 0
2017 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี 1 0 0 0
2015 ระบบโปรเเกรมตรวจติดตามสภาพอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์หมุนของโรงไฟฟ้าเเม่เมาะด้วยระบบอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าเเม่เมาะ 1 2 0 0
2013 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2012 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับสับปะรดพันธุ์ควีน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0
2012 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2012 แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 0 0
2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติสก์ของเงาะในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0