โครงการสังเคราะห์การประกันคุณภาพของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ปี 2558

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวชาณิดา พิทยานนท์, อาจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED", การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 Proceedings o f the 2 RMUTP Conference o f Engineering and Technology, 19 พฤษภาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)