โครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (แม่เมาะ) (ปี 2556)