โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2016 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาพืช ผลิตภาพ และคุณภาพเชิงพลังงานชีวมวลเพื่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าระบบการเผาไหม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 เทคนิคการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นด้วยสารละลายฤทธิ์กรด - ด่าง และวิธีกลต่อคุณภาพผลผลิตชีวมวล ผลิตภาพก๊าซชีวภาพ และองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ทุนข้ามชาติต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินภาคเกษตรกรรมและวิถีชีวิตเกษตรกรและชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 ผลของการใช้เมล็ดถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินไปปลูกทำพันธุ์ ที่มีต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของถั่วลิสงเมล็ดโต และการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในผลผลิตและในแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 4 0 0
2014 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 5 หัวหน้าโครงการ บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 1 2 0 0
2013 ระยะการพัฒนาของพืช และการตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตของหญ้าสมัท (Sporobolus indicus) ต่อวิธีการปลูกและการดูแลรักษาเพื่อเป็นหญ้าประดับในสนามกอล์ฟ หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด 0 0 0 0
2013 การเติบโตและลักษณะประจำพันธุ์ของหญ้านวลน้อย (Zoysia matrella) หัวหน้าโครงการ บริษัท QGI International Products Co., Ltd. 0 0 0 0
2013 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบ tospovirus สาเหตุโรคยอดไหม้ของถั่วลิสงในประเทศไทยในชิ้นส่วนพืช เมล็ด และเพลี้ยไฟ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
2012 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ บริษัท โรงงานแม่รวยจำกัด 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดเพื่อเพิ่มการงอกและการตั้งตัวของต้นกล้าหญ้า Paspalum vaginatum พันธุ์ Seaspray หัวหน้าโครงการ เงินบริจาคจาก บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด 1 2 0 0