ผลของการใช้เมล็ดถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินไปปลูกทำพันธุ์ ที่มีต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของถั่วลิสงเมล็ดโต และการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในผลผลิตและในแปลงปลูก