การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 5

Publish Year International Journal 1
2020 exภาริณี เจียมเมืองปักษ์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCraig K. Kvien, "Enhancement of Tainan 9 Peanut Seed Storability and Germination under Low Temperature", International Journal of Agronomy, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 8813285-1-8
Publish Year National Conference 2
2014 exนวลนภา เหมเนียม, exปาริชาติ ผดุงกิจ, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีและสารชีวภาพในการควบคุมโรคใบจุดสีนำ้ตาลของถั่วลิสงในแปลงปลูกทดลอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exปาริชาติ ผดุงกิจ, exนวลนภา เหมเนียม, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารกาจัดวัชพืชอะลาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย