ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักและการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตรที่ใช้น้ำฝน