Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), Clarernont Grduate University , U.S.A.
  • M.A.(Applied Economics), University of Michigan, U.S.A.
  • น.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • ศ.บ.(การเงิน การคลังระหว่างประเทศ ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2023 การกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 พฤติกรรมการบริโภคและความต้องการข้าวหอมมะลิในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์การออมของครัวเรือนเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 0 7 0 0
  2022 Thai Rice: strengthening climate-smart rice farming หัวหน้าโครงการ German International Cooperation (GIZ) ประเทศเยอรมนี 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ผู้ร่วมวิจัย การรถไฟแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2019 โครงการศึกษาการสูญเสียอาหารในภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2018 โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ บทบาทของเกษตรพันธสัญญาในการสนับสนุนกระบวนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรไปสู่การยกระดับการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (ต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาการประกันภัยกุ้งของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 1 0 0
  2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 4 0 0
  2016 การศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์การไม่แสวงหากำไรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 จัดทำเครื่องชี้วัดการพัฒนาโซ่คุณค่าข้าว (Indicators of Rice Value Chain Development) หัวหน้าโครงการ The World Bank Group 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 "Thai crop insurance laboratory" Scoping study and assessment for the planning process of an Area based yield crop insurance product development หัวหน้าโครงการ German international Cooperation GIZ Office 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย หัวหน้าโครงการ กรมหม่อนไหม 0 0 0 0
  2013 การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดไหมไทยภายใต้การค้าเสรี ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม 0 0 0 0
  2013 การตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม 0 0 0 0
  2012 การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2012 การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2011 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย : กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2010 สิทธิการถือครองที่ดินและความมั่นคงด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0