โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, "Characterization of Recycled Aggregate for Use as Base Course Material", Proceeding of the International Convention on Civil Engineering 2017, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีการขุดลอก: กรณีศึกษาหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของข้อมูลและการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับผักอินทรีย์และสารเคมีตกค้างต่อความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มสำหรับผักคะน้าอินทรีย์", 5th National Conference on Agricultural Economics, Resource Economics, Food Economics and Agribusiness “Digital Agriculture in a Dynamic Global Economy” , 15 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภักดี คบกลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินขุดด้วยเครื่องมือตอกหยั่งอย่างเบา:กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแก้มลิง หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์", The 21st National Convention on Civil Engineering , 28 - 30 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย