การศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์การไม่แสวงหากำไรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์