การพัฒนาการประกันภัยกุ้งของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.รวิสสาข์ สุชาโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพเชิงกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานที่ดี", ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 21 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย