Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Microbiology - Biotechnology), Montpllier Sup Agro University , ฝรั่งเศส, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มมูลค่ากุหลาบพันปีจากการเกษตรพื้นที่สูงสู่สารสกัดและสารสเต็มเซลล์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การตรวจสอบการกระจายตัวของเอนไซม์และคาร์โบไฮเดรตในเปลือกและเนื้อไม้บนลำต้นยางพาราต่อการผลิตน้ำยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การขยายระยะเวลาการกรีดยางเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วย upward tapping system ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของสารประกอบที่ไม่ใช่ยางต่อคุณภาพของยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาระบบกรีดยางแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบกรีดยางแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบกรีดยางแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาระบบกรีดยางแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 1 0 0 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับฐานข้าวไรซ์เบอร์รี่ : การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดเซราไมด์ไซรัปโอลิโกแซคคาไรด์ และแป้งข้าวโปรตีนต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 ชุดโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางโดยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและจุลินทรีย์" ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกระบวนการเตรียมวัตถุดิบเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตชาสมุนไพร หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การตรวจสอบการกระจายตัวของเอนไซม์และคาร์โบไฮเดรตในเปลือกและเนื้อไม้บนลำต้นยางพาราต่อการผลิตน้ำยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาเมมเบรนของอนุภาคยางด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ Langmuir films หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การผลิตไบโอดีเซลน้ำมันสบู่ดำด้วยเอนไซม์ไลเปสจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกสาร antioxidants จากน้ำยางธรรมชาติและการพัฒนาวิธีการสะอาดในการสกัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษากิจกรรมของ Limiting enzymes ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของแป้งต่อการผลิตน้ำยางระหว่างต้นพันธุ์ RRIM600 และ GT1 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบไขมันและสมบัติของยางธรรมชาติในระหว่างการบ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลขององค์ประกอบไขมันต่อคุณภาพยางธรรมชาติในพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ระบบกรีดยางแนวใหม่ต่อการเพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันศรีทองและเมทิลเอสเทอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 3 1 0
  2017 Characterization of biochemical compound and raw properties of latexand coagulated latex collected from different tree parts and ages of Heveo tree หัวหน้าโครงการ CIRAD 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2017 โครงการการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จาก รำข้าว กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพื่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาการใช้ลิกนินจากกากอ้อยในการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบอื่นทางการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับเขากวางอ่อน(ชนิดแคปซูล) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 1 0
  2016 การพัฒนาการผลิตตัวกรองจากแผ่นเส้นใยผสมที่มีสารออกฤทธิ์จากสารสกัดจากกากอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บไขมันสกัดจากยางพาราในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ ผู้ร่วมวิจัย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การสำรวจหาสารประกอบ Polyphenols เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0