การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 43-48
Publish Year International Conference 1
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership, 9 มิถุนายน 2017