โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 0 0 0 0
2019 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและมันสำปะหลังลูกผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์มีศักยภาพทนแล้งด้วยเทคนิคการคัดเลือกในหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและมันสำปะหลังลูกผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์มีศักยภาพทนแล้งด้วยเทคนิคการคัดเลือกในหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าตระกูลเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อนำไปสู่การประเมินศักยภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและมันสำปะหลังลูกผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์มีศักยภาพทนแล้งด้วยเทคนิคการคัดเลือกในหลอดทดลอง The evaluation of cassava germplasm and cassava hybrids for drought tolerant trait using in vitro assay ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประยุกต์เทคนิคในหลอดทดลองเพื่อประเมินศักยภาพทนแล้งของพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับเขตกรรมในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การผลิตบอนสีเชิงการค้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย Temporary immersion bioreactor ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประยุกต์เทคนิคในหลอดทดลองเพื่อประเมินศักยภาพทนแล้งของพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับเขตกรรมในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การผลิตบอนสีเชิงการค้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย Temporary immersion bioreactor ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การประยุกต์เทคนิคในหลอดทดลองเพื่อประเมินศักยภาพทนแล้งของพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับเขตกรรมในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิต ของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การสำรวจ รวบรวม ขยายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้และสมุนไพรพื้นเมือง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติและเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์กวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. Ex Benth. Var. Mirifica (Airy Shaw et. Shaw Suvat) Niyomdh) ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 2 3 0 0
2013 การพัฒนาการออกรากและออกปลูกในสภาพธรรมชาติของต้นเนื้อเยื่อพะยูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การชักนำให้เกิดหน่อไม้ฝรั่งเททระพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 วิธีฟอกฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมต้นพันธุ์พะยูงปลอดเชื้อและการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดพะยูงในอาหารกึ่งแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ผลของรังสีแกมมาต่อลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของหน่อไม้ฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพือการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การสำรวจ รวบรวม ขยายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้และสมุนไพรพื้นเมือง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติและเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออโกลนีมา (Aglaonema) โดยใช้เทคนิค Temporary Immersion ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง(Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้เทคนิค Micro-cutting ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์กวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. Ex Benth. Var. Mirifica (Airy Shaw et. Shaw Suvat) Niyomdh) ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาชุดกรองอากาศสำหรับชุดเพาะเลี้ยงพืชด้วยระบบ Temporary Immersion ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุคนธบำบัด โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวม คัดเลือก และการขยายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพี่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 โครงการย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาต้นพะยูงปลอดเชื้อในสภาพเยือกแข็งเพื่อการเก็บรักษาสายพันธุ์พะยูงในระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2013 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.)ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้วิธี Micro-cutting ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
2005 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ (Dendrocalamus latiflorus) เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้น กล้า ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0