การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร