การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor