วิธีฟอกฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมต้นพันธุ์พะยูงปลอดเชื้อและการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดพะยูงในอาหารกึ่งแข็ง

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนางยุพา ปานแก้ว, "การเพิ่มปริมาณยอดปลอดเชื้อพะยูงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 (วทท38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย