Person Image

Administration

Education

  • ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Applied Econmics), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2556
  • วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 2 4 0 0
2020 การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้นวัตกรรมกระบวนการด้านการเกษตรเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์มะม่วง เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 โครงการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เมล็ดและต้นพันธุ์ดีภายใต้กิจกรรมโครงการศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน) 0 0 0 0
2016 ความต้องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาผลตอบแทนจากการดำเนินการโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (TVRDC) ผู้ร่วมวิจัย ทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 0 1 0 0
2015 การสำรวจคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่องการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0
2015 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรและความต้องการในการพัฒนาการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0
2014 การศึกษาผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจในการแปรรูปฟักข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 3 7 0 0
2020 การศึกษาข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเนื้อสุกรและมาตรการควบคุมกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
2019 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่องปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ตามโครงการเพชรสมุทรคีรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) 0 0 0 0
2018 การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 3 0 0
2018 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการตลาดออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่อง ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวหลามนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 การติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
2016 การเปิดรับสื่อและความต้องการของเกษตรกรที่มีต่อการส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจียไต๋ 0 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การสำรวจแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกนอกเขตแหล่งเดิม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2014 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของ?คนเดินเท้าในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
2013 การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรการภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2012 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร:สุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 0 0 0
2009 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2008 ความพึงพอใจในการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0
2008 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0
2005 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0