การศึกษาผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจในการแปรรูปฟักข้าว