การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี, exณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร, exอภิชัย จึงประภา, exวราวุธ ขันติยานันท์, exทวี กาญจนา, exทรง กลิ่นประทุม, exประสพ พรหมมา, exรังสรรค์ บุศย์เมือง, "การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย