Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม อันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2541
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผัก ภายใต้ระบบ GAP ในภาคตะวันตกของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2012 การใช้แบบฝึกหัดร่วมกับเทคนิคการสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค I หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ 0 0 0 0
  2012 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระชายในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ 0 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์โครงสร้างระบบธุรกิจจากเกษตรและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2001 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย" 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 11 0 0
  2015 การเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าโภชนาการจากผลพลอยได้ของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในผลิตภัณฑ์ กุนเชียง ไส้กรอกหมู และโยเกริต์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 5 0 0
  2014 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 1 0 0
  2014 ศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ต่อภาคการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 5 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม (Potential and Suitable Area) ที่จะดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2004 การวิเคราะห์ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและการตลาดผักเพื่อการค้าในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0