การศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม (Potential and Suitable Area) ที่จะดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ