การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผัก ภายใต้ระบบ GAP ในภาคตะวันตกของไทย