Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 2 0 0
  2020 ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2013 การเจริญของลูกอ๊อดปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การเปรียบเทียบความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในเส้นทางเดินป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่ถูกรบกวนและไม่ถูกรบกวน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 0 0 0
  2014 เปรียบเทียบการเลือกใช้ถิ่นอาศัยและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบหนอง (Fejervaya limnocharis) ในพื้นที่นาข้าว ไร่ และสวน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
  2014 การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวเต็มวัย และวัยอ่อนในพื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกบอีสานหัวใหญ่เพศผู้ Limnonectes isanensis บริเวณแม่น้ำเลย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 0 0 0 0
  2012 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2554 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2555 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูเขียวหางไหม้ ด้วยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน ยีนสร้างไซโตโครม บี ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความหลากหลายทาพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0