ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Range and elevation extension for the Yunnan Water Snake, Trimerodytes yunnanensis (Rao & Yang, 1998) (Serpentes,Colubridae), from Thailand and some notes on its natural history", Checklist, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 385-390
Publish Year International Conference 1
2021 exน.ส.สตรีรัตน์ พราหมณ์เกษม, exนายเกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิด สัณฐานวิทยา และที่อยู่อาศัยของลูกอ๊อดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง และอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี", สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2: ความหลากหลายทางชีวภาพกบการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน, 2 - 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2022 exสตรีรัตน์ พราหมณ์เกษม, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดปาดลายเลอะใต้Kurixalus chaseni (Anura: Rhacophoridae) จากภาคใต้ของประเทศไทย และข้อมูลนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์บางประการ", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10, 22 - 24 พฤษภาคม 2022, อุบลราชธานี ประเทศไทย