การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูเขียวหางไหม้ ด้วยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน ยีนสร้างไซโตโครม บี ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช