Person Image

  Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 5 0 0
  2003 การคำนวณเชิงวิวัฒน์แบบบีบอัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2019 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเมือง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังและการเจ็บป่วยจากลมร้อน การประเมิน Surrogate Markers ของ Heat Stroke ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครือข่ายการไหลในช่องทางน้ำเปิดภายใต้อิทธิพลจากฝนในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาการไหลสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0