โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเมือง