การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาการไหลสูงสุด