โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์