Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในระบบจุ่มชั่วคราว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าตระกูลเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อนำไปสู่การประเมินศักยภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและมันสำปะหลังลูกผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์มีศักยภาพทนแล้งด้วยเทคนิคการคัดเลือกในหลอดทดลอง The evaluation of cassava germplasm and cassava hybrids for drought tolerant trait using in vitro assay ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การผลิตบอนสีเชิงการค้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย Temporary immersion bioreactor หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประยุกต์เทคนิคในหลอดทดลองเพื่อประเมินศักยภาพทนแล้งของพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับเขตกรรมในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การผลิตบอนสีเชิงการค้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย Temporary immersion bioreactor หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประยุกต์เทคนิคในหลอดทดลองเพื่อประเมินศักยภาพทนแล้งของพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับเขตกรรมในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การประยุกต์เทคนิคในหลอดทดลองเพื่อประเมินศักยภาพทนแล้งของพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับเขตกรรมในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 3 3 0 0
  2013 การพัฒนาการออกรากและออกปลูกในสภาพธรรมชาติของต้นเนื้อเยื่อพะยูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การชักนำให้เกิดหน่อไม้ฝรั่งเททระพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของรังสีแกมมาต่อลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของหน่อไม้ฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ชนิดของเม็ดสีแอนโทไซยานิน ในกล้วยไม้ป่า และกล้วยไม้ตัดดอกของไทย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 วิธีฟอกฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมต้นพันธุ์พะยูงปลอดเชื้อและการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดพะยูงในอาหารกึ่งแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุคนธบำบัด โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวม คัดเลือก และการขยายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพี่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 3 0 0
  2016 การพัฒนาชุด temporary immersion bioreactor ต้นแบบเพื่อขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาต้นพะยูงปลอดเชื้อในสภาพเยือกแข็งเพื่อการเก็บรักษาสายพันธุ์พะยูงในระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2013 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.)ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ (Dendrocalamus latiflorus) เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้น กล้า ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0