ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า

Publish Year National Conference 1
2006 inนางยุพา ปานแก้ว, "การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า", ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง, 6 - 7 กันยายน 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย