การพัฒนาชุด temporary immersion bioreactor ต้นแบบเพื่อขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า