Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2531
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536
  • Ph.D. (Environmental Science), The University of York, สหราชอาณาจักร, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 21 0 0
  2018 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินบริเวณป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 1 0 0
  2017 ผลกระทบจากกิจกรรมบ่อกุ้งต่อประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 5 0 0
  2016 ความหลากชนิดและการกระจายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลนตามสภาพ การใช้พื้นที่และฤดูกาล : กรณีศึกษาบ้านคลองโคนและปากแม่น้ำบางตะบูน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 โครงสร้างประชากรปลาซึ่งเป็นผลจากการใช้พื้นที่ชายฝั่ง ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ คณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 8 0 0
  2014 ปริมาณการสะสมแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสีในหอยแครง (Tegillarca granosa) หอยตลับ (Meretrix meretrix) และตะกอนดินจากบริเวณชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 ประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม: กรณีศึกษาป่าชายเลนปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2014 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2013 องค์ประกอบชนิดและปริมาณอาหารในทางเดินอาหารของหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 แนวทางการใช้ประโยชน์ประชากรลูกปลาบู่อย่างยั่งยืน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ จังกหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2002 การศึกษาความสัมพันธ์ของปลากับชุมชนในลุ่มน้ำน่านเพื่อการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  1999 การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0
  1996 การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0