ผลกระทบจากกิจกรรมบ่อกุ้งต่อประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลน

Publish Year National Conference 5
2018 exสรนันท์ วิธิรวาท , inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของหอยกับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน บริเวณป่าชายเลนตำบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exธีรดา น้อยถนอม, exวัลฤล จงธนกานต์, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบชนิดอาหารในกระเพาะอาหารของปูก้ามดาบ Uca forcipata ในป่าชายเลนบริเวณคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสรนันท์ วิธิรวาท , inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากกิจกรรมบ่อกุ้งต่อครัสเตเซียน บริเวณป่าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exวรไกร วิชานุชิต, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรวรรณ คำรักษ์, exสุริยาภรณ์ เชยชม, "ครัสเตเชียนในป่าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสรนันท์ วิธีรวาท, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการทำกิจกรรมบ่อกุ้งต่อประชาคมไส้เดือนทะเล บริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2560, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย