ปริมาณการสะสมแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสีในหอยแครง (Tegillarca granosa) หอยตลับ (Meretrix meretrix) และตะกอนดินจากบริเวณชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี