องค์ประกอบชนิดและปริมาณอาหารในทางเดินอาหารของหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี