Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • Ph.D.(Forest Ecology), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2536

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 2 0 0
  2014 ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปีเพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าชายเลนชั้นอายุต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 0 0 0 0
  2013 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปี เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าชายเลนชั้นอายุต่างๆ หัวหน้าโครงการ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 0 0 0 0
  2011 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พืชอายุยาวในพื้นที่เกษตรกรรม บ้านโคกใหญ่ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0
  2009 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของไม้แสมทะเลและแสมขาว หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การฟื้นฟู จัดการและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำลำพระเพลิง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2008 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำมันกฤษณา เพื่อกำหนดชั้นคุณภาพเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ สาขาเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สวพ.มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 0 0 0
  2016 การจัดการป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์มะต๋าว (Arenga westerhoutii) ในประเทศไทย และ สปป. ลาว หัวหน้าโครงการ ASAFAS, Kyoto University, Japan 0 0 0 0
  2012 การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนที่มีอยู่โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2012 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการตรวจสอบรับรองสิทธิบัตรทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ กรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2010 Studies on the recognition of ecological resource and acceptance and use by community in Samut Songkram หัวหน้าโครงการ ASAFASK Kyoto University 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  1996 การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0