การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปี เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าชายเลนชั้นอายุต่างๆ