การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปีเพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าชายเลนชั้นอายุต่างๆ