การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนที่มีอยู่โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้