การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของไม้แสมทะเลและแสมขาว