Person Image

  Education

  • Dr.Med.Vet., The School of Veterinary Medicine Hannover, เยอรมัน, 2546
  • สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มมูลค่าเนื้อไก่ไข่จากการผลิตไส้กรอกเวียนนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการปนเปื้อนของสารเบต้าอะโกนิสท์ของเนื้อโคขุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 0 0 0
  2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 โครงการการสร้างระบบศูนย์น้ำนมแพะดิบต้นแบบและห้องผลิตนม, ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะต้นแบบมาตรฐาน GMP ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเปรียบเทียบการได้รับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองต่อโรคอหิวาต์สุกรและพิษสุนัขบ้าเทียม ระหว่างวิธีการกรอกและให้กินในลูกสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 ผลของการเสริมซีลีเนียมและวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาถน้ำเชื้อของพ่อสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2009 ผลของการเสริมเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์คัสมิวเดส และซิลีเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการเลี้ยงกวางลูกผสม(กวางม้า X กวางรูซ่า) ในเชิงธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 4 4 0 0
  2019 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหารของสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการการสร้างระบบควบคุมความปลอดภัยในอาหาร (เนื้อสัตว์) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 1 1 0 0
  2016 การเสริมนาโน-ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Nano-Chitooligosaccharide) ชนิดผงในอาหารต่อการยับยั้งเชื้อ อี.โคไล (Escherichia coli) ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของลูกสุกรหย่านม หัวหน้าโครงการ บริษัท กรีน อะกริเทค อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษา Stem cells และ Stem cell factors ในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากฝรั่งในอาหารสุกรขุน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2011 การใช้ MAC ( Multimineral Chito Amino acid Bio Organic Chelate )แร่ธาตุอินทรีย์คีเลทในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรอนุบาลและสุกรขุน หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซชั่นในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซชั่นในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2005 การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของประเทศไทยโดยโครงการทดสอบพันธุ์สุกรกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สภาวิจัย 0 1 0 0