โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร